وِکیٖپیٖڈیا:مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا

یَتھ صَفَس پؠٹھ چھِ تِم صَفہٕ یِم تَخلیٖق کَرنہٕ چھِ آمِت. یہِ چھُ وِکیٖپیٖڈیا گرٛانٹُک حِصہٕ. تُہؠ ہیٚکِو یَتھ صَفَس پؠٹھ صَفہٕ مُنتَخٕب کٔرِتھ یِم تُہؠ باسان چھِ زِ یَتھ وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ گَژھَن آسٕنؠ.

یَمہٕ مَنصوبہٕ دٕس آے مَدَتھ صَفہٕ، تَصویٖر، سِکریٖن شاٹ تَخلیٖق کَرنہٕ.

حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایَتھ[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 مَدَتھ:حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایتَن ہُنٛد تَعارُف/1 511KeV مُکَمَل checkY
2 مَدَتھ:حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایتَن ہُنٛد تَعارُف/2 511KeV مُکَمَل checkY
3 مَدَتھ:حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایتَن ہُنٛد تَعارُف/3 511KeV مُکَمَل checkY
4 مَدَتھ:حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایتَن ہُنٛد تَعارُف/4 511KeV مُکَمَل checkY
5 مَدَتھ:حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایتَن ہُنٛد تَعارُف/بَٹَن 511KeV مُکَمَل checkY
6 مَدَتھ:حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایتَن ہُنٛد تَعارُف/تَمام 511KeV مُکَمَل checkY

ظٲہِر اؠڈِٹ خانہٕ[اؠڈِٹ]

بۄنہٕ کَنہِ چھِ تِم مَدَتھ صَفہٕ یِم تَخلیٖق کَرنہٕ آے. یِم صَفہٕ چھِ کوڈ اؠڈِٹ خانَن مَنٛز کامہِ یِوان. کوڈ اؠڈِٹ خانَس خٲطرٕ وُچھِو کوڈ اؠڈِٹ سَرنامہٕ.

عام اؠڈِٹ تَعارُف[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 مَدَتھ:ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف/1 511KeV مُکَمَل checkY
2 مَدَتھ:ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف/2 511KeV مُکَمَل checkY
3 مَدَتھ:ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف/3 511KeV مُکَمَل checkY
4 مَدَتھ:ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف/4 511KeV مُکَمَل checkY
5 مَدَتھ:ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف/5 511KeV مُکَمَل checkY
6 مَدَتھ:ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف/تَلہٕ 511KeV مُکَمَل checkY
7 مَدَتھ:ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف/بَٹَن 511KeV مُکَمَل checkY

تَصویٖر اؠڈِٹ تَعارُف[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/1 511KeV مُکَمَل checkY
2 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/2 511KeV مُکَمَل checkY
3 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/3 511KeV مُکَمَل checkY
4 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/4 511KeV مُکَمَل checkY
5 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/5 511KeV مُکَمَل checkY
6 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/بَٹَن 511KeV مُکَمَل checkY
7 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/تَلہٕ 511KeV مُکَمَل checkY

حَوالہٕ ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/1 511KeV مُکَمَل checkY
2 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/2 511KeV مُکَمَل checkY
3 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/3 511KeV مُکَمَل checkY
4 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/4 511KeV مُکَمَل checkY
5 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/5 511KeV مُکَمَل checkY
6 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/6 511KeV مُکَمَل checkY
7 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/بَٹَن 511KeV مُکَمَل checkY

ڈَبہٕ تَعارُف[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/1 511KeV مُکَمَل checkY
2 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/2 511KeV مُکَمَل checkY
3 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/3 511KeV مُکَمَل checkY
4 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/4 511KeV مُکَمَل checkY
5 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/5 511KeV مُکَمَل checkY
6 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/بَٹَن 511KeV مُکَمَل checkY

کوڈ اؠڈِٹ خانہٕ[اؠڈِٹ]

بۄنہٕ کَنہِ چھِ تِم مَدَتھ صَفہٕ یِم تَخلیٖق کَرنہٕ آے. یِم صَفہٕ چھِ کوڈ اؠڈِٹ خانَن مَنٛز کامہِ یِوان. ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس خٲطرٕ چھِ ہیٚرِم صَفہٕ.

عام اؠڈِٹ[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 مَدَتھ:کوڈ اؠڈِٹ تَعارُف/1 511KeV مُکَمَل checkY
2 مَدَتھ:کوڈ اؠڈِٹ تَعارُف/2 511KeV مُکَمَل checkY
3 مَدَتھ:کوڈ اؠڈِٹ تَعارُف/3 511KeV مُکَمَل checkY
4 مَدَتھ:کوڈ اؠڈِٹ تَعارُف/4 511KeV مُکَمَل checkY
5 مَدَتھ:کوڈ اؠڈِٹ تَعارُف/5 511KeV مُکَمَل checkY
6 مَدَتھ:کوڈ اؠڈِٹ تَعارُف/6 511KeV مُکَمَل checkY
7 مَدَتھ:کوڈ اؠڈِٹ تَعارُف/تَمام 511KeV مُکَمَل checkY
8 مَدَتھ:کوڈ اؠڈِٹ تَعارُف/بَٹَن 511KeV مُکَمَل checkY
9 مَدَتھ:کوڈ اؠڈِٹ تَعارُف/تَلہٕ 511KeV مُکَمَل checkY

ڈَبہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/1 511KeV مُکَمَل checkY
2 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/2 511KeV مُکَمَل checkY
3 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/3 511KeV مُکَمَل checkY
4 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/4 511KeV مُکَمَل checkY
5 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/بَٹَن 511KeV مُکَمَل checkY
6 مَدَتھ:ڈَبہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/تَمام 511KeV مُکَمَل checkY
7 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/تَلہٕ 511KeV مُکَمَل checkY

حَوالہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/1 511KeV مُکَمَل checkY
2 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/2 511KeV مُکَمَل checkY
3 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/3 511KeV مُکَمَل checkY
4 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/4 511KeV مُکَمَل checkY
5 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/5 511KeV مُکَمَل checkY
6 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/تَمام 511KeV مُکَمَل checkY
7 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/tabs 511KeV مُکَمَل checkY
8 مَدَتھ:حَوالہٕ تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/تَلہٕ 511KeV مُکَمَل checkY

تَصویٖر تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/1 511KeV مُکَمَل checkY
2 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/2 511KeV مُکَمَل checkY
3 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/3 511KeV مُکَمَل checkY
4 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/4 511KeV مُکَمَل checkY
5 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/بَٹَن 511KeV مُکَمَل checkY
6 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/تَمام 511KeV مُکَمَل checkY
7 مَدَتھ:تَصویٖر تَعارُف کوڈ اؠڈِٹ خانَس مَنٛز/تَلہٕ 511KeV مُکَمَل checkY

کَتھ صَفہٕ تَعارُف[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 مَدَتھ:تَعارُف کَتھ صَفہٕ/1 511KeV مُکَمَل checkY
2 مَدَتھ:تَعارُف کَتھ صَفہٕ/2 511KeV مُکَمَل checkY
3 مَدَتھ:تَعارُف کَتھ صَفہٕ/3 511KeV مُکَمَل checkY
4 مَدَتھ:تَعارُف کَتھ صَفہٕ/4 511KeV مُکَمَل checkY
5 مَدَتھ:تَعارُف کَتھ صَفہٕ/5 511KeV مُکَمَل checkY
6 مَدَتھ:تَعارُف کَتھ صَفہٕ/6 511KeV مُکَمَل checkY
7 مَدَتھ:تَعارُف کَتھ صَفہٕ/تَمام 511KeV مُکَمَل checkY
8 مَدَتھ:تَعارُف کَتھ صَفہٕ/بَٹَن 511KeV مُکَمَل checkY
9 مَدَتھ:تَعارُف کَتھ صَفہٕ/تَلہٕ 511KeV مُکَمَل checkY

مُکَمَل مَدَتھ صَفہٕ[اؠڈِٹ]

قسٕم :
حالَتھ اَنٛگریٖزی وِکیٖپیٖڈیا کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول اِمتِحان
مُکَمَل en:Help:Link مَدَتھ:لِنک 511KeV checkY
مُکَمَل en:Help:Diff مَدَتھ:فَرَق 511KeV checkY
مُکَمَل en:Help:VisualEditor مَدَتھ:ظٲہِر اؠڈِٹ خانہٕ 511KeV checkY
نامُکَمَل en:Help:wikitext مَدَتھ:وِکی کوڈ 511KeV
نامُکَمَل en:Help:Edit summary مَدَتھ:اؠڈِٹ خُلاصہٕ 511KeV + Basitwanni
مُکَمَل en:Help:Page history مَدَتھ:صَفہٕ تَوٲریٖخ QWERTY11 checkY
نامُکمل en:Help:Translation مَدَتھ:ترجُمہٕ QWERTY11
نامُکمل en:Help:Mobile Access مَدَتھ:موبائیلُک پِلَن پاے QWERTY11
مُکَمَل مَدَتھ:صَفہٕ پَکناوُن Basitwanni checkY
مُکَمَل صَفہٕ چھُنہٕ دٕستِیاب مَدَتھ:اؠڈِٹ خُلاصہٕ 511KeV checkY

تَصویٖر تَخلیٖق[اؠڈِٹ]

سِکریٖن شاٹو وَرٲے یِم تَصویٖر تَتھ مَنصوبَس مَنٛز بَناونہٕ آے چھِ وِکیٖپیٖڈیا:مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق/تَصویٖر جاے دٕستِیاب.

صٲرِف Imranqazi90 سٕنٛز تَجویٖز[اؠڈِٹ]

قسٕم : جَلدی تَعارُف مَدَتھ صَفہٕ
نَمبَر اَنٛگریٖزی وِکیٖپیٖڈیا کٲشُر مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ اِمتِحان
1 [[1]] مَدَتھ:فَرما مُتعلِق زان کٲری Rishabhbhat نامُکَمل
2 [[2]] مَدَتھ:نَظرِ تَل فِہرِست 511KeV مُکَمَل checkY
3 [[3]] مَدَتھ:اؠڈِٹ نامَنظور کَرُن 511KeV مُکَمَل checkY
4 [[4]] مَدَتھ:کَتھ صَفہٕ 511KeV مُکَمَل checkY

ویڈیو[اؠڈِٹ]

یَتھ پروجَکٹَس مَنٛز آے یِم ویڈیو تَخلیٖق کَرنہٕ.

مَدَتھ ویڈیو
نَمبَر ویڈیو کٲشُر ناو تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ
1
وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ کِتھ پٲٹھؠ چھُ کھاتہٕ بَناونہٕ یِوان ؟ 511KeV مُکَمل
2
وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ کِتھ پٲٹھؠ چھِ لِنکہٕ تَخلیٖق کَرنہٕ یِوان 511KeV مُکَمَل
3
وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ کِتھ پٲٹھؠ چھُ کٲشرِس مَنٛز لیٚکھنہٕ یِوان 511KeV مُکَمَل
4
کَتھ صَفہٕ تَعارُف
کَتھ صَفہٕ تَعارُف 511KeV مُکَمَل
5
مَضموٗنَن مَنٛز حَوالہٕ دِیُن
حَوالہٕ کِتھ پٲٹھؠ چھُ دِنہٕ یِوان (ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز) 511KeV مُکَمَل
6
وِکیٖمیٖڈیا کامَنٕزَس پؠٹھ کِتھ پٲٹھؠ چھِ تَصویٖر اَپلوڈ کَرنہٕ یِوان
وِکیٖمیٖڈیا کامَنٕزَس پؠٹھ کِتھ پٲٹھؠ چھِ تَصویٖر اَپلوڈ کَرنہٕ یِوان 511KeV مُکَمَل
7
تَصویٖر کِتھ پٲٹھؠ چھِ مَضموٗنَس مَنٛز اِستِمال کَرنہٕ یِوان
تَصویٖر کِتھ پٲٹھؠ چھِ مَضموٗنَس مَنٛز اِستِمال کَرنہٕ یِوان 511KeV مُکَمَل
8
صَفہٕ کِتھ پٲٹھؠ چھِ پَکناونہٕ یِوان
صَفہٕ کِتھ پٲٹھؠ چھِ پَکناونہٕ یِوان مُکَمَل
9
نَظرِ تَل فِہرِست تَعارُف
نَظرِ تَل فِہرِست تَعارُف مُکَمَل
10 زٲژ کِتھ پٲٹھؠ چھِ رَلاونہٕ یِوان نامُکَمَل
11
تَوٲریٖخ تَعارُف
تَوٲریٖخ تَعارُف مُکَمَل

آڈیو[اؠڈِٹ]

یَتھ پروجَکٹَس مَنٛز آے یِم آڈیو تَخلیٖق کَرنہٕ.

مَدَتھ ویڈیو
نَمبَر آڈیو کٲشُر ناو تَخلیٖق کَرنہٕ وول حالَتھ
1 گۄڈٕ کَتھ 511KeV مُکَمل
2 وِکیٖپیٖڈیا حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایتَن ہُنٛد تَعارُف-1 511KeV مُکَمَل
3 وِکیٖپیٖڈیا حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایتَن ہُنٛد تَعارُف-2 511KeV مُکَمَل
4 وِکیٖپیٖڈیا حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایتَن ہُنٛد تَعارُف-3 511KeV مُکَمَل
5 وِکیٖپیٖڈیا ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف 1 511KeV مُکَمَل
6 وِکیٖپیٖڈیا ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف 2 511KeV مُکَمَل
7 وِکیٖپیٖڈیا ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف 3 511KeV مُکَمَل
8 وِکیٖپیٖڈیا ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف 4 511KeV مُکَمَل
9 وِکیٖپیٖڈیا ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف 5 511KeV مُکَمَل
10 تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز 1 511KeV مُکَمَل
11 تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز 2 511KeV مُکَمَل
12 تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز 3 511KeV مُکَمَل
13 تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز 4 511KeV مُکَمَل
14 تَصویٖر تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز 5 511KeV مُکَمَل
15 حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز 1 511KeV مُکَمَل
16 حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز 2 511KeV مُکَمَل
17 حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز 3 511KeV مُکَمَل
18 حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز 4 511KeV مُکَمَل
19 حَوالہٕ تَعارُف ظٲہِر اؠڈِٹ خانَس مَنٛز 5 511KeV مُکَمَل

ویڈیو تَرجَمہ[اؠڈِٹ]

  1. TimedText:Edit Button.ogv.ks.srt

سِکریٖن شاٹ[اؠڈِٹ]

سِکینَر شاٹ یِم تَتھ مَنصوبَس مَنٛز بَناونہٕ آے چھِ وِکیٖپیٖڈیا:مَدَتھ صَفہٕ تَخلیٖق/سِکریٖن شاٹ جاے دٕستِیاب. اَتھ صَفَس پؠٹھ چھِ تَمام سِکریٖن شاٹ دَرٕج یِم صٲرفو تَخلیٖق چھِ کٔرِمِت اَتھ د.وران