مَدَتھ:حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایتَن ہُنٛد تَعارُف/4

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا


حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایَتھ
یِم کیازِ چھِ ضۆروٗری

مَواد
لیٚکھنہٕ خٲطرٕ اۆصوٗل

طٔریٖقہٕ
باقؠن سٟتؠ کَتھ باتھ

خُلاسہٕ
بیٛاکھ نَظرخُلاسہٕ

  • پالسی یا حِکمَتہِ عَملی چھِ وِکیٖپیٖڈیاہٕک بُنیٲدی اۆضوٗل اِظہار کَرَن۔ ہؠدایَت چھُ تِہُنٛد عَملاوُن باوان.
  • مَواد – مَضموٗن گَژھَن غٲر جٲنِبدارانہٕ آسٕنؠ تہٕ یِمَن مَنٛز گَژھِ سُہ مَواد آسُن یُس بَرٛوسہٕ مَند ذَرایَن مَنٛز شایع آسہِ.
  • طور طٔریٖقہٕ – جُرَت مَنٛدی تہٕ تَہزیٖب چھُ ضۆروٗری أکِس صٲرفَس آسُن، کُنہِ کَتھہٕ پؠٹھ اَگر نہٕ اِتِفاق آسہِ، اَتھ حالَس مَنٛز گَژھِ کَتھ صَفہٕ اِستِمال کَرنہٕ یُن.


مذیٖد مولوٗماتھ

صٲرفَن گَژھِ عام حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہیدایتَن ہٕنٛز مولوٗماتھ آسٕنؠ، اَمہِ سٟتؠ ہیٚکَن تِم وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھ زیٛادٕ اَصٕل پٲٹھی مَدَتھ کٔرِتھ۔ مذیٖد مولوٗماتھ وُچھِو حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہؠدایَتھ صَفَس پؠٹھ.


برٛونہِم صَفَس پؠٹھ ہیٚکِو تُہؠ، ظٲہِر اؠڈِٹ خانہٕ یا کوڈ اؠڈِٹ خانَس مُتلِق ہیٚچھِتھ۔ ظٲہِر اؠڈِٹ خانہٕ چھُ اکھ جاے یَتہٕ اؠڈِٹ ظٲہِر طور کَرنہٕ چھُ یِوان کُنہِ کوڈ وَرٲے۔ کوڈ اؠڈِٹ خانہٕ چھُ جوڈ اِستِمال کَران مَضموٗن تَخلیٖق کَرنَس مَنٛز.'

کوڈ اؠڈِٹ کَرُن ہیچھِو >>