مَوادَس کُن گٔژھِو

مَدَتھ:ظٲہِر اؠڈِٹ تَعارُف/2

Page semi-protected
آواز
وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا

اؠڈِٹ خانہٕ اِبتِدا
اؠڈِٹ خانٕچ اِبتِدا تہٕ باقی

اَوزار شَلف
اَوزار یِم اِستِمال گَژھان چھِ

لِنکہٕ تہٕ وِکی لِنکہٕ
صَفَن أکِس اَکھ سٟتؠ جوڈ دِیُن

تَبدیٖلی شایع کَرٕنؠ
اؠڈِٹ شایع کَرنُک طریٖقہٕ

نٔوؠ مَضموٗن تَخلیٖق کَرُن
نۆو مَضموٗن تَخلیٖق کَرُن

خُلاصہٕ
وُچھِو تُہؠ کیٛا ہیٚچھَوScreenshot of the VisualEditor toolbar

ظٲہِر اؠڈِٹ خانُک اَوزار شَلف چھُ اؠڈِٹ خانَس ہیٚرؠ کِنؠ آسان.


یِم زٕ بَٹَن انڈو (رَد کٔرِو) تہٕ رِڈو (بَحال کٕرو) چھِ تَبدیٖلی واپَس ہیکان کٔرِتھ.

بَٹَن Paragraph  یا Headings  چھِ بۄن کُن وَسان تہٕ یِمَن مَنٛز چھِ پَرےگرٛاف تہٕ لۄکٕٹؠ عُنٛوان ہیٚکَن تَخلیٖق کٔرِتھ۔ یِمَن سٟتؠ چھُ مَضموٗن اَصٕل بَناونہٕ یِوان تہٕ مولوٗماتھ الگ الگ یِوان تھاونہٕ.


A  یہِ بَٹُن چھُ بۄن کُن وَسان تہٕ اَتھ مَنٛز چھِ واریاہ اِختِیار نیران مِثال (B) مۄٹ، (I) ہول، (U) تَلہٕ رٕکھ، (x2) ہیرٕ مَتَن, تہٕ (x2) بۄنہٕ مَتن۔ یِم چھِ مَتنُک ظٲہِری طَرٕز بَدلاونہٕ خٲطرٕ اِستِمال گَژھان۔

یَم   بَٹنہٕ سٟتؠ چھِ نۄقطہٕ دار فِہرِست یا گرَٛنٛد دار فِہرِست بَناونہٕ یِوان تہٕ یہِ بَٹُن Ω چھُ خاص اَچھَر دَرٕج کَرنَس لَگان۔