रानी लक्षमीबाई

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
सोलापुर मंज़ रानी लक्श्मी बाई'हुंच़ प्रतिमा
लक्श्मी बाईरानी जांसी लक्श्मी बाई (१९ नॅवंबर १८२८ – १८ जून १८५८), यानि पैदाइशी नाव मनिकर्निका आस अख क्रांतिकॉरी त॒ मराठा साम्राज़ मंज़ झाँसी रियासत हंज़ मलिका। लक्श्मी बाई छि १८५७स हिंदुस्तॉनी बॅग़ावत ख़ॉतिर मशहूर। झाँसी रानी लक्श्मी बाई आस बर्रसग़ीरे हिंद मंज़ बर्तानवी हकूमत ख़िलाफ़ अख निशानी। 


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।