मौर्य साम्राज़

From Wikipedia
अशोके आज़म वख्त मौर्य साम्राज़िन नक़्शॅह
मौर्य साम्राज़ या मौर्य शाही ख़ानदॉन छु तारीख़े हिंद मंज़ अख अहॅम साम्राज़। यि सॉम्राज़िन हुक्म्रॉन छॅस मौर्य शाही ख़ानदॉन। सौर्य साम्राज़स ऑस राज़दॉनी पाटलिपुत्र (आज़कलुक पटना)।

साम्राज़िन हुक्म्रॉनी[edit]

बृहद्रथ मौर्य शतधन्वन् मौर्य देववर्मन् शालिसुक सम्प्रति दशरथ मौर्य अशोक बिंदुसार चन्द्रगुप्त मौर्यWiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।