मौर्य साम्राज़

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
अशोके आज़म वख्त मौर्य साम्राज़िन नक़्शॅह
मौर्य साम्राज़ या मौर्य शाही ख़ानदॉन छु तारीख़े हिंद मंज़ अख अहॅम साम्राज़। यि सॉम्राज़िन हुक्म्रॉन छॅस मौर्य शाही ख़ानदॉन। सौर्य साम्राज़स ऑस राज़दॉनी पाटलिपुत्र (आज़कलुक पटना)।

साम्राज़िन हुक्म्रॉनी[edit]

बृहद्रथ मौर्यशतधन्वन् मौर्यदेववर्मन्शालिसुकसम्प्रतिदशरथ मौर्यअशोकबिंदुसारचन्द्रगुप्त मौर्यWiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।