अपार्थीड

From Wikipedia
अपार्थीड निशॉनी
अपार्थीड (अफ़्रिकांस ज़बान: Apartheid, लफ़्ज़ी मतलब "अलीहदगी") या "अलेहिदा तरक़्क़ी" ("afsonderlike ontwikkeling") छॅ जनुबी अफ़्रीक़ा मंज़ नस्ली अलीहदगीक सियासी विचारदारा। यि विचारदारा छॅ जनुबी अफ़्रीक़ा मंज़ दफ़्तरी क़ानुन १९४८स मंज़ शॊरू त॒ १९९४स जम्हूरी इंतख़ाबात सीठ ख़ॅत्म।

बॆयि वुछिव[edit]


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।