नेल्सॅन मंडेलॅ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، نیلسَن منٛڈیلَ پَرُن۔

२००८ मंज़ नेल्सॅन मंडेलॅ

नेल्सॅन म्ंडेलॅ ओस जॅनुबी अफ़्रिक़ा'उन प्रथम क्रुहुन सॅदर। सु ओस नस्ली अलीहदगी ख़िलॉफ़ त॒ मंडेलॅ जॅनुबी अफ़्रिक़ा मंज़ रोज़ान।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।