وِکیٖپیٖڈیا:نِسوٲنِیَتھ تہٕ لوٗکہٕ اَدَب اؠڈِٹ مُقابلہٕ 2023

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا

نِسوٲنِیَتھ تہٕ لوٗکہٕ اَدَب اؠڈِٹ مُقابلہٕ 2023
وَقٕت: 1 فَرؤری 2023 - 31 مارٕچ 2023

نِسوٲنِیَتھ تہٕ لوٗکہٕ اَدَب چھُ اَکھ آنلایِن اؠڈِٹ مُقابلہٕ یُس وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ پرَٛتھ ؤریِہ فَرؤری پؠٹھ مارٕچَس تام لُکہٕ اَدبَس تہٕ لُکہٕ اَدبَس مَنٛز زَنانَن مُتلِق مَواد تَخلیٖق کَرنہٕ خٲطرٕ مُنَقٕد کَرنہٕ چھُ یِوان.


مَقصَد

یَمہٕ ؤریہِ چھُ نِسوٲنِیَتھ تہٕ لوٗکہٕ اَدَب اؠڈِٹ مُقابلُک مَقصَد زَنان مَضموٗن تہٕ لُکہٕ اَدبَس مُتلِق مَضموٗن تَخلیٖق کَرٕنؠ.

لُکہٕ اَدب - اَتھ مَنٛز چھِ لُکہٕ بٲتھ، لُکہٕ کھیلہٕ، لُکہٕ فَن، تہٕ باقی موضوٗع شٲمِل.

لُکہٕ اَدبَس مَنٛز زَنانہٕ - اَتھ مَنٛز چھِ زَنان فَن کار، زَنان گُلوکار، لُکہٕ اَدبَس مَنٛز زَنانہٕ (مِثال: رانٹَس، پٕری) تہٕ باقی مَضموٗن شٲمِل.


ٹایِملایِن (وَقٕت)

1 فَرؤری 2023 00:01 یو ٹی سی – 31 مارٕچ 2023 11:59 یو ٹی سی.

شَرط

نِسوٲنِیَتھ یا لوٗکہٕ اَدَب عُنٛوانَن پؠٹھ بَنٲوِو مَضموٗن، مَگر سُہ گَژھہِ نامور آسُن۔

 • مَضموٗن گَژھن غٲر جٲنِبدارانہٕ آسُن تہٕ کاپی رایِٹ وَرٲے آسِن۔
 • نو مَضموٗن گژھِ کَمَس کَم 3000 بایٹ تہٕ 300 لَفظٕ آسُن
 • مَضموٗن گَژھَن 1 فَرؤری 2023 پؠٹھ 31 مارٕچ تام تَخلیٖق کَرنہٕ یِن.
 • مَضموٗن گَژھَن نِسوٲنِیَتھ یا لوٗکہٕ اَدب موضوٗعَن پؠٹھ آسٕنؠ.
 • مَضموٗن گَژھہِ نہٕ یتیٖم آسُن، اَمیُک مَطلب باقٕے مَضموٗنو پؠٹھ گَژھَن تُہُنٛدِس مَضموٗنَن کُن لِنک آسٕنؠ.
 • مَضموٗن گَژھِ نہٕ فضوٗل مشیٖن تَرجَمہٕ آسُن.
یَنام

عالمی یَنام (یِم چھِ تِم یَنام یِم تَمام وِکیٖپیٖڈیاہو مَنٛز تِمَن ترٛیَن رُکنَن دِنہٕ یِن یِم سارِوٕے کھوتہٕ زیادٕ مَضموٗن تہٕ اَصٕل مَضموٗن تَخلیٖق کَرؠن.):

 • گۄڈٕنیُک یَنام: - 300 اَمریٖکی ڈالَر
 • دۆیِم یَنام : - 200 اَمریٖکی ڈالَر
 • ترٛےیِم یَنام: - 100 اَمریٖکی ڈالَر
 • باقی 15 رُکنَن خٲطرٕ: 10 اَمریٖکی ڈالَر

مُقٲمی یَنام (یِم چھِ تِم یَنام یِم یَمہٕ وِکیٖپیٖڈیاہچہ بَرادری دِنہٕ یِن.):

 • گۄڈٕنیُک یَنام: - ₹5000
 • دۆیِم یَنام : - ₹4000
 • ترٛےیِم یَنام: - ₹3000
 • باقی 3 رُکنَن خٲطرٕ: 1000

مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو یِمَن ستؠ کَتھ باتھ اَگر تُہؠ مَدَتھ چھِ تَلاش کَران.

511KeV (اِفلاق)
 • مذیٖد مولوٗماتھ خٲطرٕ وُچھِو مؠٹا صَفہٕ