وِکیٖپیٖڈیا:غٲر جٲنِبدارانہٕ

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا

تَمام وِکیٖپیٖڈیاہُک مَواد گَژھہِ غٲر جٲنِبدارانہٕ طور لیکھنہٕ یُن، مَطلب یہِ گژھہِ حِساب سان کُنہِ تعصُب وَرٲے آسُن.

غٲر جٲنِبدارانہٕ مَواد آسُن چھُ اَکھ بُنیٲدی پالسی وِکیٖپیٖڈیا تہٕ باقی مَنصوبَن پؠٹھ۔ یہِ چھِ ترین اَہَم مَواد حِکمَتہِ عَملی مَنٛز تہِ یِوان یَتھ مَنٛز باقی زٕ تَصدیق تہٕ کانٛہہ اصلی کٲم نہٕ چھِ۔ یِم حِکمَتہِ عَملی چھِ رٕلِتھ مِلِتھ مَوادُک قسم تہٕ وَصٕف وضع کَرن وِکیٖپیٖڈیا مَضموٗنَن مَنٛز.

یہِ حِکمَتہِ عَملی چھِ اَہَم تہٕ گَژھہِ سَختی سان عَملاونہٕ یِن۔ باقی حِکمَتہِ عَملی ہیکَن نہٕ اَمُک اَثر کَم کٔرِتھ، نہٕ گَژھہِ اَتھ پؠٹھ اؠڈِٹَرن ہٕنٛز کَتھ باتھ کَرنہٕ سٟتؠ کانٛہہ اَثر کَم کَرنہٕ

وَضاحَتھ

  • راے کَژھَن نہٕ حٔقیٖقَت طور پیش کَرنہٕ یُن.
  • حٔقیٖقَت یََتھ باقی حَوالہٕ پوز آسَن نہٕ وَنَن گَژھہِ نہٕ اِستِمال کَرنہٕ یُن.
  • حٔقیٖقَت گَژھہِ نہٕ راے طور پیش کَرنہٕ یُن.
  • پیش کَرنُک طریٖقہٕ گَژھہِ غٲر جٲنِبدارانہٕ آسُن

حٲصِل کَرُن

عام طور گَژھہِ نہٕ حَوالہٕ دار مَواد ہَٹاونہٕ یُن اتَھ بُنیادَس پؠٹھ زِ یہِ چھُ غارجٲنِبدار باسان۔ بلکہِ گَژھہِ یہِ غٲرجٲنبدارنہٕ طور لیکھنہٕ یُن

ناو

کیٚنٛہہ حالتَن مَنٛز ہیکہٕ مَضموٗنَن ہُنٛد ناو غٲر جٲنِبدارانہٕ بٲسِتھ۔ تَتھ ناوس گَژھہِ تَرجی دِینہٕ یِنؠ یُس غٲر جٲنِبدارانہٕ آسہِ، مَگر سُہ ناو گَژھہِ واضَہ تہِ آسُن۔ اَگر ناو آسہِ بَروسہٕ مَنٛد ذٔریعہ مَنٛز اِستِمال کَرنہٕ آمُت، تیٚلہِ ہیٚیہِ سُہ ناو اِستِمال کَرنہٕ اَگر چہٕ باقی ایؠڈِٹر اَتھ خٕلاف آسَن.

مَضموٗن ڈانٛچہٕ

مَضموٗنَن ۂندِس اۆنٛدروٗنی ڈانٛچَس پؠٹھ گَژھہِ خاص غور کَرنہٕ یُن تاکہِ غار جٲنِبدارانہٕ اصول روزٕ بَرکرار تہٕ باقی مَسلہٕ مِثال جٲنِبدارانہٕ مَواد تہٕ غٲر مُنٲسِب وَضن ہیٚیہِ دور تھاونہٕ.

مُنٲسِب تہٕ غٲر مُنٲسِب وَضن

غٲرجٲنبدارنہٕ مَضموٗن حأصل کَرنہٕ خٲطرٕ گَژھہِ مَضموٗن تَمام بٔڈ خَیال باوُن یِم تَصدیق ییَن کَرنہٕ۔ مُنٲسِب تہٕ غار مُنٲسِب وَضنُک مَطلب چھُ زِ مَضموٗن گَژھہِ نہٕ بٔڈ کَتھ لۄکٕٹ تہِ لۄکٕٹ کتھ بٔڈ بَناوُن.

حَوالہٕ اِستِمال

وِکیٖپیٖڈیا مَضموٗن گَژھَن بَرٛوسہٕ دار، آزاد ، شایع حَوالَو سٟتؠ سہارٕ دِینہٕ آسُن.

بیٚیہِ وُچھِو

حِکمَتہِ عَملی تہٕ ہدایَت

اِطلاع اَنجُمَن

فرما