مَوادَس کُن گٔژھِو

مَدَتھ:تَعارُف وِکیٖپیٖڈیا رَہنُمٲیی/5

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا


تَعارُف
وِکیٖپیٖڈیا رَہنُمٲیی

ناو جاے
صَفَسن ہٕنٛد قسٕم

صَفہٕ تَلاش
صَفہٕ کِتھ پٲٹھؠ ژھانٛڈو

صَفہٕ تَوٲریٖخ
پرٛانؠ گَردان وُچھِو

رُجوع مُکرَر تہٕ مُختَصر وَتھ
صٲرِف بیٚیِس جاے واتٕناوُن

کارآمد لِنکہٕ
صَفہٕ یِم ضروٗرَتھ چھِ لَگان

خُلاصہٕ
وُچھِو تُہؠ کیا ہیٚچھوہرُجوٗع مُکرَر

کیٚنٛہہ وِکیٖپیٖڈیا صَفہٕ چھِ رُجوٗع مُکرَر— یِمَن مَنٛز چھُنہٕ مَواد آسان، یِم چھِ صٲرفَس بیٚیِس صَفَس پؠٹھ واتٕناوَن. مِثال میگنِٹِک ریزونینٕس اِمیجِنگ چھُ ایم آر آی مَضموٗنَس کُن رُجوع مُکرَر. اگَر تُہؠ میگنِٹِک ریزونینٕس اِمیجِنگ کٔرِو تَلاش بَکسَس مَنٛز تَلاش، تُہؠ وٲتِو ایم آر آی مَضموٗنَس پؠٹھ. (اَکھ نوٹ تہِ چھُ ظٲہِر گَژھان یَتھ لیٚکھِتھ چھُ آسان " میگنِٹِک ریزونینٕس اِمیجِنگ پؠٹھٕ رُجوع مُکرَر")


رُجوع مُکرَر تَخلیٖق کَرُن:

  • کوڈ اؠڈِٹ سٟتؠ؛ یَتھ Redirect icon بَٹنَس پؠٹھ کِلِک، تہٕ کٔرِو مٕنزِل صَفہٕ دَرٕج یا کٔرِو یہِ کوڈ #REDIRECT [[صَفہٕ ناو]] اِستِمال.
  • ظٲہِر اؠڈِٹ سٟتؠ:گۄڈٕ کٔرِو یَتھ م   بَٹنَس پؠٹھ کِلِک، اَتہِ گَژھِ مؠنِو اِظہار تہٕ پَتہٕ کٔرِو یَتھ صَفہٕ طَرٕز بَٹنَس پؠٹھ کِلِک صَفہٕ ناو دَرٕج کَرنہٕ خٲطرٕ.

مُختصَر وَتھ

وِکیٖپیٖڈیا صٲرِف چھِ عام طور صَفَن ہٕنٛز مُختصَر وَتھ اِستِمال کَرن، جَلدی لیٚکھنہٕ خٲطرٕ. یِمَن مَنٛز چھِ ناو جاین ہٕنٛد لۄکٕٹؠ ناو اِستِمال کَرنہٕ یِوان مِثال وپ:. یِم چھِ خاص رُجوٗع مُکرَر آسان یِمَن لۄکٕٹؠ ناو چھِ آسان. مِثال، وِکیٖپیٖڈیا:غٲر جٲنِبدارانہٕ حِکمَتہِ عَملی چھُ وپ:غجحع طور لیٚکھنہٕ یِوان. اَمہِ سٟتؠ چھُ لیٚکھُن سَہَل بَنان