مَوادَس کُن گٔژھِو

فرما:خٲر مَقدَم

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا

خٲر مَقدَم!

اَسلام عَليكُم تہٕ پرَٛنام! مِثال . مےٚ وُچھ تُہٕنٛزٕ شَرکٔژ تہٕ چھَم یَژھ تۄہہِ خٲر مَقدَم کَرنٕچ۔ وۄمید چھَم زِ تُہؠ کٔرِو وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ اَصٕل کٲم۔

  • تُہؠ ہؠکِو مَدَتھ یِمَن جایَن حٲصِل کٔرِتھ:

اؠڈِٹ کَرُن ہیٚچھِو

  • اَگر تۄہہِ چھِو کێنٛہہ سَوال، اَسہِ چھَ اَکھ مِلَن سار جاے ییٚتؠن تُہؠ تَجُربہٕ دار رُکنَن نِشہِ مَدَتھ ہؠکِو حٲصِل کٔرِتھ:

چاے جاے

کٲشرِس وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ چھِ 5٬309 مَضموٗن دٕستِیاب یِم رَضاکار صٲرِفَو تَخلیٖق چھِ کٔرؠ مٕتؠ۔ اَگَر تُہؠ تہِ چھِو یَژھان مَضموٗن تَخلیٖق کَرٕنؠ۔ تَتھ خٲطرٕ کٔرِو گۄڈَے تَلاش سُہ مَضموٗن مُمکِن چھُ سُہ مَضموٗن ہیٚکہِ دٕستِیاب ٲسِتھ۔ اگَر سُہ مَضموٗن درٛاو نہٕ تَلاش کٔرِتھ تیٚلہِ کٔریَو بۄنہٕ کَنہِ مَضموٗنُک عُنٛوان دَرٕج تہٕ کٔریَو صَفہٕ تَحریر۔

مَہَربٲنی کٔرِتھ تھٲوِو یاد دَستخَط کَرُن بَحَث صَفَن پؠٹھ یِمَو (~~~~) سٟتؠ؛ یِم بَنَن تُہُنٛد ناو تہٕ دۄہٕچ تٲریٖخ۔

اؠڈِٹِنٛگ مُبارَک!